Privacy verklaring

Praktijk Rinz

Praktijk Rinz, gevestigd aan Mainelaan 55, 5627 VH Eindhoven,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkrinz.nl
Mainelaan 55
5627 VH Eindhoven
06-52251020

Geertje Rampen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Rinz zij is te bereiken via geertje@praktijkrinz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen dossier)
– Overige persoonsgegevens die jezelf verstrekt tav de diensten die praktijk Rinz levert

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Voor het verzamelen van deze gegevens is de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd nodig.
– Praktijk Rinz legt een dossier aan met daarin uw persoonsgegevens en aantekeningen die van belang voor de behandeling en voor de voortgang. Ook kunnen er gegevens in genoteerd worden van andere zorgverleners. Deze gegevens worden alleen opgevraagd bij noodzaak voor de behandelingen van Praktijk Rinz en na uitdrukkelijke toestemming van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Rinz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Praktijk Rinz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Het afhandelen van uw betaling

Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De gegevens worden digitaal verwerkt.
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het dossier wordt digitaal verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Rinz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Rinz)tussen zit.
Praktijk Rinz gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Rinz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Deze gegevens in het cli├źntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Rinz verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Rinz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door dit persoonlijk aan te geven bij Geertje Rampen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk Rinz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar geertje@praktijkrinz.nl.

Praktijk Rinz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Rinz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkrinz.nl.

Praktijk Rinz heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– AVG virusscanner, Firewall van windows 10, Malwarebytes (anti mallware)

Uw persoonsgegevens voor de belastingdienst worden op een beveiligde computer bewaard.